Algemene voorwaarden

Algemeen
Zwolsche Meesters is een maatschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63966557, hierna te noemen “Zwolsche Meesters”. De maten van Zwolsche Meesters zijn natuurlijke personen dan wel besloten vennootschappen. Deze algemene voorwaarden zijn ook geldig voor alle personen die door Zwolsche Meesters bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld. De algemene voorwaarden gelden tevens voor alle personen voor wiens handelen of nalaten Zwolsche Meesters aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. De eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2. Overeenkomst van opdracht
Zwolsche Meesters verricht alle werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna: de cliënt). Derden kunnen aan de werkzaamheden van Zwolsche Meesters en de resultaten ervan geen rechten ontlenen. De maten alsmede alle anderen die voor Zwolsche Meesters werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.
Zwolsche Meesters is bevoegd om voor de uitvoering van een opdracht gebruik te maken van diensten van derden. Zwolsche Meesters zal dit zoveel als mogelijk is doen in overleg met de cliënt. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
Artikel 3. Facturering en betaling
De werkzaamheden van Zwolsche Meesters worden gefactureerd op basis van een uurtarief, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Het uurtarief betreft het uurtarief dat op het moment van het verrichten van de werkzaamheden binnen Zwolsche Meesters voor de betreffende persoon geldt. Zwolsche Meesters behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks te indexeren conform de CBS Consumentenprijsindex (alle huishoudens). Zwolsche Meesters zal een dergelijke prijswijziging schriftelijk of e-mail meedelen.
Zwolsche Meesters verstuurt in beginsel maandelijks (achteraf) facturen en uitsluitend per e-mail. De factuur bevat/vermeldt een algemene omschrijving van de verrichte werkzaamheden. Op eerste verzoek verstuurt Zwolsche Meesters de facturen per gewone post en/of verstrekt Zwolsche Meesters de volledige urenspecificatie betrekking hebbende op de betreffende factuur.
De kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, worden door Zwolsche Meesters direct aan de cliënt doorbelast. Het betreft hier onder meer (doch niet beperkt tot) reiskosten, verschotten zoals griffiegelden, koerierskosten, vertaalkosten en de kosten van derden die met instemming van cliënt zijn ingeschakeld. Voor zover van toepassing worden alle factuurbedragen verhoogd met omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturering.
Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is Zwolsche Meesters gerechtigd wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Tevens is Zwolsche Meesters dan gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten, nadat cliënt daarvan op de hoogte is gesteld. Zwolsche Meesters is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting. Client is niet tot verrekening of opschorting gerechtigd.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
Zwolsche Meesters is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die: (*) Voortvloeit uit (korte) mondelinge adviezen waarvoor Zwolsche Meesters bij de cliënt geen kosten in rekening heeft gebracht; en/of (*) is veroorzaakt doordat de cliënt aan Zwolsche Meesters onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt; en/of (*) is veroorzaakt doordat Zwolsche Meesters de werkzaamheden heeft opgeschort vanwege het niet tijdig betalen van een factuur; en/of (*) is ontstaan door tekortkomingen van ingeschakelde derden.
Zwolsche Meesters is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van Zwolsche Meesters als gevolg van of in verband met de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door Zwolsche Meesters afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering is in overeenstemming met de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Indien er om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt en/of deze verzekering geen dekking biedt, kan Zwolsche Meesters beperkt aansprakelijk worden gesteld tot maximaal het voor de betreffende opdracht aan honorarium ontvangen bedrag. Indien de opdracht een looptijd heeft van langer dan 6 maanden, dan wordt de hiervoor genoemde aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Zwolsche Meesters over de laatste 6 maanden van de cliënt heeft ontvangen met een maximum van € 10.000,=.
De cliënt vrijwaart Zwolsche Meesters voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met de uitvoering van een opdracht.
Artikel 5. Overige
Op alle opdrachten c.q. overeenkomsten en eventuele rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en is enkel de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.
Zwolsche Meesters is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van gewijzigde algemene voorwaarden zijn deze per onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende opdrachten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Zwolsche Meesters.